PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


przez


Sebastian Peret, ul. Mała 5, 39-300 Mielec.

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Ponieważ troszczą się o Państwa prywatność i bezpieczeństwo, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas informacjami. Dowiecie się z nich Państwo, jak przetwarzam dane osobowe swoich klientów/kontrahentów i partnerów biznesowych. 

 

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA ZWIĄZANE Z RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. 

Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Organ nadzorczy - oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przedstawienie poniższych informacji stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


Informacje na temat administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie czynności związanych z celami określonymi w niniejszej informacji jest Sebastian Peret ul. Mała 5, 39-300 Mielec. Wszelkie pytania oraz żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane na adres mailowy Administratora: kontakt@sebastianperet.pl oraz listowanie na wskazany adres siedziby Administratora.


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

• zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

• wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

• realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami,

• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym dostawcom usług IT , dostawcom usług administracyjnych, obsługi księgowo-kadrowej, dostawcom usług marketingowych i promocyjnych oraz podwykonawcom wybranych procesów związanych z naszą działalnością. Podmioty, którym Administrator przekazuje dane, muszą spełniać odpowiednie standardy dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania i otrzymują wyłącznie dane, których rodzaj i zakres jest adekwatny do pełnionych przez te podmioty funkcji. Administrator może być również zobowiązany do przekazania Państwa danych organom państwowym oraz organom bezpieczeństwa i policji, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, zaś po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora, wynikające przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania w każdym dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Close Menu